نام
مقام اول جواد بهرامی
مقام دوم شقایق مشهدی مهدی
مقام دوم نیلوفر نادری
مقام دوم مریم قاسمی
مقام دوم شیلا جلیل پیران
تقدیر شدگان عرفان جمشیدی
تقدیر شدگان بهناز فاطمی جهمانی
تقدیر شدگان فربد الکائی
تقدیر شدگان امیر حسین اکبری علویجه
تقدیر شدگان ندا میرحسینی
تقدیر شدگان میلاد محمودی
بخش دیجیتال صادق فرهادیان
بخش دیجیتال آرزو طالبی